Just nu kan du uppleva driftstörningar

Styrelseledamöter i ideell förening

Willands innebandyförening söker nu fler idella och engagerade krafter som vill vara med och driva en förening i medvind framåt.

Som ledmot får du lära dig hur en styrelse fungerar och att strukturera föreningens arbete. Möten hålls ca en gång per månad men i övrig är det inte mycket tid som behöver tas i anspråk. 

Som i alla föreningar bygger allt arbete på engagemang och man har själv stort inflytande på hur arbetet ska delas upp mellan individer. Se nedan för beskrivning av hur arbetsuppgifterna har sett ut tidigare, men som medlem i styrelse innebär det också att fördela och delegera uppgifter till andra i föreningen. intressanta erfarenheter och arbetet är både roligt och lärorikt. 

För mer information:
Mårten Niklasson
Willands IBK
0721-861658

Som kassör i föreningen kan det handla om att:

 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt. 

Som ledamot/suppleant kan det vara uppgifter som:

 • ha hög närvaro vid styrelsemöten
 • svara på kallelser
 • följa fikaschemat
 • vara fokuserad på möten och ta ansvar för att tiden hålls
 • bidra med punkter till dagordningen
 • genomföra de arbetsuppgifter som ålagts dig i tid
 • arbeta mellan mötena så att mötena kan bli beslutande
 • sköta klubblokalen och bokningarna av den
 • följa stadgarna 
 • anordna event
 • anordna och närvara vid inskrivning och säsongsavslutning
 • göra utskick med information vid behov
 • distribuera handlingar
 • rekrytera nya ledare

Som kassör/sekreterare kan det handla om att:

 • antecknar under möten (ledar/styrelse/kommun) och sammanställer protokoll enligt mall,
 • ansvarar för e-postlådan,
 • har rösträtt i styrelsebeslut,
 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om inte ordförande bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

För mer information:
Mårten Niklasson
Willands IBK
0721-861658