Just nu kan du uppleva driftstörningar

Med anledning av coronaviruset och covid-19

Med anledning av utbrottet av coronaviruset och covid-19 bevakar högskolan kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Förändringar kan ske med kort varsel, därför uppmanas alla studenter att hålla sig informerade i lärplattformen Canvas, sitt schema och i Studentportalen.

Undvik att vistas på högskolans campus om det inte är nödvändigt. Om du behöver vara på campus är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och högskolans riktlinjer, läs mer nedan. Om du är smittad eller har symtom på covid-19 får du inte närvara på campus.

Höstterminen 2021

Under det senaste året har stor del av undervisningen skett på distans. Förhoppningen är att högskolan kan återgå till mer campusverksamhet under hösten. Utvecklingen är dock svår att bedöma och planeringen sker därför utifrån att höstterminen 2021 startar enligt den hybridmodell som redan pågår, med en blandning av campusförlagd och digital undervisning.

Förändringar sker efterhand som aktuella rekommendationer från myndigheterna uppdateras.

Undervisning på campus

Delar av den undervisning som under normala fall är campusförlagd sker nu digitalt på distans. Det finns dock moment i utbildningar som inte kan genomföras digitalt, som behöver genomföras på campus för att bibehålla kvaliteten och säkerställa att du som student får en bra utbildning. Det kan exempelvis vara laborationer, övningar och examinationer.

För att undvika folksamlingar är det just nu inte tillåtet att uppehålla sig i högskolans lokaler för annat ändamål än att ta sig till och från undervisning. Om du behöver vara på högskolan för självstudier hänvisar vi till hus 15, där det finns tillgängliga lokaler på våning 2.

Ditt kursschema anger vilka moment som genomförs på campus eller digitalt. Som student behöver du hålla dig extra uppdaterad om ditt schema, eftersom det kan komma att ändras med kort framförhållning.

Om du har frågor om vad som gäller just din utbildning vänder du dig till din programområdesansvarige eller kursansvarige lärare.

Åtgärder i undervisningslokaler för att minska risken för smittspridning

I vissa större undervisningsutrymmen har antalet sittplatser minskats genom att stolar tagits bort eller att sittplatser är markerade med tejp eller dylikt. Avståndet mellan stolar och sittplatser får inte ändras.

Antalet tillgängliga sittplatser anger det antal personer som högst får vistas i lokalen. 

Scheman är bokade så att undervisningslokaler i samma korridor har olika start- och sluttider. Genom att respektera dessa tider undviks onödig trängsel i korridorerna. 

Salstentamen på campus

Vissa examinationer är nödvändiga att genomföra som salstentamen på campus. De salstentamen vi idag ger handlar om tentamen där det till exempel är svårt att säkerställa vem som skriver, att man inte använder otillåtna hjälpmedel eller samarbetar. Med anledning av detta har vi i enlighet med rekommendationerna valt att ge viss tentamen på campus, men då har vi också vidtagit omfattande försiktighetsåtgärder för att förhindra smitta.

Åtgärder vid salstentamen för att minska risken för smittspridning

För att minska risken för smittspridning vid salstentamen på campus används bara halva kapaciteten i salarna. I första hand används de största och luftigaste salarna i flera olika hus. 

Handsprit finns tillgängligt i salar och korridorer.

Om du har symtom på covid-19 får du inte medverka vid salstentamen. Om du gör det, och inte lämnar lokalen efter uppmaning av skrivvakt, kan det leda till en anmälan till högskolans disciplinnämnd.

Allmänna utrymmen och service

För att undvika trängsel är undervisningen på campus planerad så att studenterna har paus vid olika tider. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att följa de angivna tiderna.

Till flera funktioner, som exempelvis reception och bibliotek finns kölappar och alla uppmanas att hålla avstånd i väntan på sin tur. 

Det är inte tillåtet att uppehålla sig i högskolans lokaler för annat ändamål än att ta sig till och från undervisning. 

Det är inte tillåtet att ändra möbleringen eller sätta samman stolar och bord till större grupperingar. 

Antalet tillgängliga sittplatser anger det antal personer som högst får vistas i grupprum och övriga utrymmen.

Besök och kontakt till högskolans servicefunktioner är anpassade, se aktuella öppettider och kontaktinformation.

Självstudier eller grupparbete på campus?

För att begränsa smittspridning är rekommendationen att studera hemifrån så mycket som möjligt. Om du trots det behöver vara på campus är sex salar på andra våningen i hus 15 öppna för självstudier. Det är fem lärosalar och en datorsal.

Tänk på att hålla avstånd! Det är inte tillåtet att ändra möbleringen eller sätta samman stolar och bord till större grupperingar. 

De salar som är tillgängliga för självstudier i hus 15 är: 15-221, 15-222, 15-223, 15-225, 15-226, 15-227. Måndag–fredag 07.30–15.00. Med högskolans passerkort har du tillgång måndag-söndag 07.00–22.00.

Tillhör du en riskgrupp?

Om du tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens lista för riskgrupper, ska du rådgöra med din läkare för att få den individuella risken bedömd och styrkt.

Därefter kontaktar du kursansvarig för att ta reda på möjligheter till anpassning om det finns behov. Om det är möjligt med hänsyn till utbildningens styrdokument, pedagogiska utformning och/eller verksamhetens förutsättningar kan individuella anpassningar göras så att du som student kan genomföra din utbildning utan att riskera smitta.

Om kursansvarig bedömer att det inte går att göra anpassningar måste du bedöma din möjlighet att medverka. Alternativet är att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller att söka anstånd om studierna inte påbörjats. 

Symtom eller smitta

Om du har symtom på covid-19 får du inte närvara på högskolans campus. Ta kontakt med din kursansvarige lärare för att diskutera om och i så fall hur studierna kan skötas hemifrån. Om du är konstaterat smittad av covid-19 meddelar du högskolans Studentcenter.

Om du är konstaterat smittad

Om du som student vid Högskolan Kristianstad är konstaterat smittad av covid-19 meddelar du Martin Ackefelt, chef för högskolans Studentcenter. E-post martin.ackefelt@hkr.se, telefon 044-2503940. Studentcenter säkerställer sedan att rutinerna för smitta vid högskolan följs och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

Vilka studenter uppmanas meddela Studentcenter att de konstaterats smittade av covid-19?

  • Studenter som genomför kursmoment som kräver campusnärvaro.
  • Studenter som vistats på campus de senaste två veckorna innan konstaterad smitta.
  • Studenter som utför kursmoment i form av VFU, uppsatsarbete eller liknande som kräver fysiska träffar med kurskamrater, handledare, eller träffar på arbetsplatser.
  • Studenter som har konstaterats smittade och har så allvarliga symtom att det inte går att fullgöra pågående kursmoment. 

Disciplinära åtgärder

Om du till exempelvis deltar vid salstentamen med tydliga symtom, och inte lämnar lokalen efter uppmaning från tentamensvakt, kan det leda till en anmälan till högskolans disciplinnämnd. En sådan handling kan uppfattas som störande av ordning.

I smittskyddslagen anges följande:
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning
1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
2 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Hjälp till att minska smittspridning

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder med tvål och vatten.

Allmän information hos Folkhälsomyndigheten.

Råd för att minska smittspridningen, 1177. 

Frågor?

FAQ - Vanliga frågor och svar.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen höra av dig till student@hkr.se eller 044-2503000 (växel).

Följ aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentportalen.