Just nu kan du uppleva driftstörningar

Hur hanterar högskolan pandemin?

Högskolan bevakar kontinuerligt utvecklingen av coronapandemin och följer myndigheternas rekommendationer. Förändringar i rekommendationer och planering kan ske med kort varsel, därför uppmanas alla studenter att hålla sig informerade i lärplattformen Canvas, utbildningens schema och Studentportalen.

Det är viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och högskolans riktlinjer. Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Hjälp till att minska smittspridning

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder med tvål och vatten.

Allmän information hos Folkhälsomyndigheten.

Råd för att minska smittspridningen, 1177.

Alla högskolans studenter kan vaccinera sig i Skåne

Alla som studerar vid Högskolan Kristianstad har möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 i Region Skåne. Det innebär att du kan vaccineras på mottagningar i hela Skåne, även om du är folkbokförd i en annan region och om du har tagit din första dos på annan ort. Vaccinet är gratis för alla.

Till 1177, information och bokning.

Undervisning på campus eller distans?

Under det senaste året har stor del av undervisningen skett på distans. Förhoppningen är att högskolan kan återgå till mer campusverksamhet under hösten. Höstterminen 2021 startar enligt den hybridmodell som redan pågår, med en blandning av campusförlagd och digital undervisning, och planerar för en succesiv återgång till campus. 

Den pågåede hybridmodellen innebär att vissa delar av undervisningen som i normalfallet bedrivs på campus kan förläggas digitalt. Det finns dock moment i utbildningar som inte kan genomföras digitalt, som behöver genomföras på campus för att bibehålla kvaliteten och säkerställa att du som student får en bra utbildning.

Ditt kursschema anger vilka moment som genomförs på campus eller digitalt. Som student behöver du hålla dig uppdaterad om ditt schema, eftersom det kan komma att ändras med kort framförhållning.

Om du har frågor om vad som gäller just din utbildning vänder du dig till din programområdesansvarige eller kursansvarige lärare.

Förändringar i högskolans planering kan komma att ske om aktuella rekommendationer från myndigheterna uppdateras.

Start- och sluttider vid campusundervisning

Scheman för undervisning på campus är bokade så att undervisningslokaler i samma korridor har olika start- och sluttider. Genom att respektera tiderna i schemat undviker vi onödig trängsel i korridorerna.

Vid salstentamen på campus

Vid salstentamen används bara halva kapaciteten i salarna precis som innan pandemin. I första hand används de största och luftigaste salarna i flera olika hus. 

Handsprit finns tillgängligt i salar och korridorer. 

Om du har symtom på covid-19 får du inte medverka vid salstentamen. Om du gör det, och inte lämnar lokalen efter uppmaning av skrivvakt, kan det leda till en anmälan till högskolans disciplinnämnd. 

Allmänna utrymmen och service

För att undvika trängsel är undervisningen på campus planerad så att studenterna har paus vid olika tider. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att följa de angivna tiderna.

Det är inte tillåtet att ändra möbleringen eller sätta samman stolar och bord till större grupperingar. 

Besök och kontakt till högskolans servicefunktioner är anpassade, se aktuella öppettider och kontaktinformation.

Självstudier eller grupparbete på campus?

Du får sitta på campus och plugga, men tänk på att hålla avstånd! Det är inte tillåtet att ändra möbleringen eller sätta samman stolar och bord till större grupperingar. 

Symtom eller smitta

I smittskyddslagen anges följande:
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning
1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
2 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Om du är konstaterat smittad

Om du som student vid Högskolan Kristianstad är konstaterat smittad av covid-19 meddelar du Martin Ackefelt, chef för högskolans Studentcenter. E-post martin.ackefelt@hkr.se. Studentcenter säkerställer sedan att rutinerna för smitta vid högskolan följs och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

Vilka studenter uppmanas meddela Studentcenter att de konstaterats smittade av covid-19?

  • Studenter som genomför kursmoment som kräver campusnärvaro.
  • Studenter som vistats på campus de senaste två veckorna innan konstaterad smitta.
  • Studenter som utför kursmoment i form av VFU, uppsatsarbete eller liknande som kräver fysiska träffar med kurskamrater, handledare, eller träffar på arbetsplatser.
  • Studenter som har konstaterats smittade och har så allvarliga symtom att det inte går att fullgöra pågående kursmoment. 

Frågor?

FAQ - Vanliga frågor och svar.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen höra av dig till student@hkr.se eller 044-2503000 (växel).

Följ aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentportalen.