Just nu kan du uppleva driftstörningar

Vad gäller för studenter som har symtom eller är smittade av covid-19?

Om du har symtom på covid-19 får du inte närvara på högskolans campus. Ta kontakt med din kursansvarige lärare för att diskutera om och i så fall hur studierna kan skötas hemifrån. Om du är konstaterat smittad av covid-19 meddelar du högskolans Studentcenter.

Om du är konstaterat smittad

Om du som student vid Högskolan Kristianstad är konstaterat smittad av covid-19 meddelar du Martin Ackefelt, chef för högskolans Studentcenter. E-post martin.ackefelt@hkr.se, telefon 044-2503940. Studentcenter säkerställer sedan att rutinerna för smitta vid högskolan följs och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

Vilka studenter uppmanas meddela Studentcenter att de konstaterats smittade av covid-19?

  • Studenter som genomför kursmoment som kräver campusnärvaro.
  • Studenter som vistats på campus de senaste två veckorna innan konstaterad smitta.
  • Studenter som utför kursmoment i form av VFU, uppsatsarbete eller liknande som kräver fysiska träffar med kurskamrater, handledare, eller träffar på arbetsplatser.
  • Studenter som har konstaterats smittade och har så allvarliga symtom att det inte går att fullgöra pågående kursmoment. 

Disciplinära åtgärder

Om du till exempelvis deltar vid salstentamen med tydliga symtom, och inte lämnar lokalen efter uppmaning från tentamensvakt, kan det leda till en anmälan till högskolans disciplinnämnd. En sådan handling kan uppfattas som störande av ordning.

I smittskyddslagen anges följande:
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning
1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
2 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

 

Läs också: Vårterminen 2021 – fortsatt undervisning både digitalt och på campus