Just nu kan du uppleva driftstörningar

Dags att ansöka om att utses till studentkår

Ställningen som studentkår vid Högskolan Kristianstad omprövas av högskolans styrelse vart tredje år. Studentsammanslutningar som vill ansöka om ställning som studentkår de kommande tre åren (från och med den 1 juli 2025) lämnar in sin ansökan senast den 1 november 2024.

Former för inrättande av studentkår vid Högskolan Kristianstad

Bakgrund

Studenternas delaktighet och medverkan i samt bevakning av utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid universitet och högskolor regleras av högskolelagen (SFS 2009:766), högskoleförordningen (SFS 2009:770) samt en studentkårsförordning (SFS 2009:769).

Ställning som studentkår

Ställning som studentkår uppkommer genom att högskolestyrelsen fattar beslut att en sammanslutning av studenter efter ansökan ska tillerkännas sådan ställning (HL 4 kap 8§). Ställningen som studentkår ska omprövas vart tredje år. Vidare kan ställningen som studentkår återkallas under pågående treårsperiod, om studentsammanslutningen inte längre uppfyller de krav som gäller enligt dessa beslutade former. (SFS 2009:769 §§4–5).

Verksamhetsområde för studentkår

Verksamhetsområde för en studentkår får inte täcka mer än ett universitet eller en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av lärosätet. (HL 4 kap 10§).

Studentrepresentation

Det är en studentkårs huvudsakliga uppgift att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. (HL 4 kap 9§). Detta kommer främst till uttryck genom representation i beslutande och beredande organ samt som mottagare av information samt samrådspart i frågor som berör utbildningen. (SFS 2009:769 § 7).

En studentkår får utse och entlediga representanter för studenterna i de organ vid högskolan där sådana har rätt att ingå. En studentrepresentant i ett organ vid högskolan ska representera alla studenter inom organets ansvarsområde. Om ett organ vid högskolan täcker flera studentkårers verksamhetsområden får utseende och entledigande av representanter fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om. Kan kårerna inte enas får högskolan efter att ha hört kårerna besluta hur representanter för studenterna ska utses (SFS 2009:769 § 7).

Ansökan

Den studentsammanslutning som vill ansöka om ställning som studentkår vid Högskolan Kristianstad ska ansöka om detta inom den tid och i den ordning som högskolan beslutar.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Redogörelse för sammanslutningens organisation
 • Stadgar beslutade av sammanslutningens medlemmar (HL 4 kap 13 §). I stadgarna ska anges
  - sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,
  - vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,
  - hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges tillkänna,
  - hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,
  - hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas
  - hur stadgarna ändras och
  - hur sammanslutningen upplöses
 • Redogörelse för i vilka beslutande och beredande organ samt i vilken omfattning sammanslutningen avser ha studentrepresentation. Information om vilka organ som berörs anges i bilaga.

Det ankommer i övrigt på studentsammanslutningen att, i anslutning till ansökan, redogöra för följande:

 • Representation för studenterna inom verksamhetsområdet (HL 4 kap 11§).
 • Förmåga att föra register över sina medlemmar (HL 4 kap 14§).
 • Förmåga att årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar (HL 4 kap 14§).
 • Förmåga att på begäran av kögskolan tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister (HL 4 kap 14§).

Beslut

Högskolans beslut kommer att fattas på grundval av en samlad prövning av sammanslutningens förmåga att representera studenterna samt om sammanslutningens stadgar uppfyller följande krav:

 • Syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan (HL 4 kap 9§) – inbegripet studenternas arbetsmiljö.
 • Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i studentkåren, om de uppfyller de krav som ställts för medlemskap i en sådan sammanslutning (HL 4 kap 12§).
 • Alla studenter som är medlemmar i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ (HL 4 kap 12§).
 • En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde (HL 4 kap 11§).

Beslut om att bevilja en studentsammanslutning ställning som studentkår ska - i den mån det inte återkallas - gälla för tre år (SFS 2009:769 § 4). Beslutet får återkallas om en studentkår inte längre uppfyller villkoren eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. Studentkår ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas (SFS 2009:769 § 5).

Beslut som har fattats av en högskola om att ge en sammanslutning ställning som studentkår eller om att en studentkår inte längre ska ha sådan ställning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. (SFS 2009:769 § 10).

Högskolan kommer kontinuerligt kontrollera att studentkårens verksamhet stämmer överens med det syfte som angivits i stadgarna och att statliga bidrag har använts till avsedd verksamhet. I det fall studentkåren underlåter att lämna redovisningar, inte längre uppfyller ett eller flera av de stadgemässiga kraven eller i fråga om antal medlemmar utvecklas så att kårens förutsättningar att representera studenterna starkt kan ifrågasättas kommer högskolan att initiera en utredning för att pröva om sammanslutningen inte längre ska ha ställning som studentkår.

Avtal

Den sammanslutning som utses till studentkår vid Högskolan Kristianstad ska vara beredd att reglera samarbetet med Högskolan Kristianstad i ett skriftligt avtal.

Ansökan

Ansökan att utses till studentkår vid Högskolan Kristianstad från och med den 1 juli 2025 ska skickas till Registrator, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad och vara inkommen senast den 1 november 2024.

Beslutande och beredande organ där studentrepresentation förekommer och antal ledamöter som ska utses av Studentkåren/erna

Högskolestyrelsen, 3 ledamöter
Fakultetsnämnden för ekonomi, 2 ledamöter
Fakultetsnämnden för hälsovetenskap, 2 ledamöter
Fakulteten för lärarutbildning, 2 ledamöter
Fakulteten för naturvetenskap, 2 ledamöter
Programråd, 1-2 ledamöter
Disciplinnämnden, 2 ledamöter
Dimensioneringsrådet, 1 ledamot
Kvalitetsrådet, 1 ledamot
Rådet för studieadministration och studiestöd, 2 ledamöter
Central samverkan, 1 ledamot
Lokal samverkan HGS, 1 ledamot
Lokal samverkan Fakulteten för ekonomi, 1 ledamot
Lokal samverkan Fakulteten för hälsovetenskap, 1 ledamot
Lokal samverkan Fakulteten för lärarutbildning, 1 ledamot
Lokal samverkan Fakulteten för naturvetenska, 1 ledamot
Beslutsmöte med rektor och högskoledirektör, 1 ledamot
Dekanbeslut, Fakulteten för ekonomi, 1 ledamot
Dekanbeslut, Fakulteten för hälsovetenskap, 1 ledamot
Dekanbeslut, Fakulteten för lärarutbildning, 1 ledamot
Dekanbeslut, Fakulteten för naturvetenskap, 1 ledamot
Styrgruppen för Citycampus, 1 ledamot
Styrgruppen för COLOURS, 1 ledamot
Utbildningsgruppen, 2 ledamöter
Kursplaneutskott, Fakulteten för ekonomi, 1 ledamot
Kursplaneutskott, Fakulteten för hälsovetenskap, 1 ledamot
Kursplaneutskott, Fakulteten för lärarutbildning, 1 ledamot
Kursplaneutskott, Fakulteten för naturvetenskap, 1 ledamot

Föreskrifterna som pdf-dokument.